PRIVACY VERKLARING

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR). Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee te vervallen. In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een therapie- of coaching-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoekers, transacties, diensten en overeenkomsten met Gerry Verzett, praktijk voor psychosociale therapie, gevestigd aan Bereklauw 4, 1141KM  te Monnickendam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Gerry Verzett, tevens de functionaris gegevensbescherming van Gerry Verzett, praktijk voor psychosociale therapie en is te bereiken via verzett@kpnmail.nl

AVG in deze praktijk – de hoofdlijnen

Doeleinden van gebruik:
In deze praktijk worden door uw therapeut bepaalde gegevens* van u verwerkt. Wanneer er behandelingen worden overeengekomen dan wordt hiervoor nog een aparte behandelovereenkomst opgemaakt. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de dienst, behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen. Er worden in principe géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden. Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar.
* Gegevens die kunnen worden opgeslagen (afhankelijk van het doel) zijn:
contactgegevens, persoonsgegevens, anamnese, alle behandeldata met aantekeningen over de behandeling en bevindingen. Wanneer van toepassing worden ook gegevens opgeslagen of gedeeld die – na uw expliciete toestemming – zijn verkregen bij, hetzij nodig zijn voor andere zorgverleners, of bij waarneming van de praktijk.

Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie maakt gebruik van een digitaal dossier dat speciaal is ontwikkeld voor zelfstandige praktijkhouders in de zorg. Het dossier wordt opgeslagen in conform AVG vereiste beveiligde servers en staat daarmee garant voor veilige documentatie. Met deze dienstverlener heeft Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie een verwerkingsovereenkomst afgesloten teneinde ook van hen inachtneming van de AVG regelgeving te garanderen.

 • U als betrokkene heeft het recht tot inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of geheel te verwijderen indien u geen klantrelatie (meer) met Gerry Verzett, praktijk voor psychosociale therapie wilt onderhouden. U dient het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering schriftelijk (e-mail mag ook) in te dienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, wordt u verzocht om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Binnen vier weken zal uw verzoek worden gehonoreerd, tenzij anders overeengekomen.

AVG in deze praktijk – nader uitgewerkt

 1. Uw persoonsgegevens in onze administratie
 2. Uw persoonlijke gegevens in een dossier
 3. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.
 4. Uw gegevens op de nota
 5. Privacy in de correspondentie
 6. Beveiliging digitale gegevens.
 7. Uw persoonsgegevens in onze administratie
 • Gerry Verzett, praktijk voor psychosociale therapie is verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Daartoe toont u ons uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs.
  • Om voor (gedeeltelijke) vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking te komen worden er op uw nota uw persoonsgegevens en verzekeringsgegevens vermeld. Dit is de reden waarom wij deze gegevens bij u opvragen.
 • Uw persoonsgegevens staan in uw dossier (zie punt 2).
  • Een kopie van elke nota wordt bewaard in het digitale dossier waarvan Gerry Verzett Praktijk voor Psychosociale Therapie gebruik maakt.
 1. Uw persoonlijke gegevens in een dossier
 • Gerry Verzett, praktijk voor psychosociale therapie is door de beroepsorganisaties, zorgverzekeringen en wetgeving (WGBO) verplicht een registratie en dossier bij te houden van uw persoonsgegevens en uw medische gegevens. Alleen uw therapeut heeft toegang tot deze gegevens.
 • Dit dossier bevat de persoonlijke in het digitale dossier gemaakte aantekeningen van elke sessie door de therapeut.
 • Uw dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij u opdracht geeft het dossier te verwijderen na afronding van de therapie.
 • U heeft recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad en dit past binnen “goed hulpverlenerschap”.
 • Uw therapeut valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Slechts pas na uw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden.
 • U bepaalt zelf of het verstandig is of informatie uit het dossier aan derden kan worden doorgegeven. Over de wenselijkheid daarvan kunt u hulp en advies inwinnen bij uw therapeut.
 • Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van uw therapeut. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Indien Praktijk Gerry Verzett, praktijk voor psychosociale therapie vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan gebeurt dit alleen met uw expliciete toestemming.

DERDE PARTIJEN
Met derde partijen die toegang hebben tot uw gegevens, heeft Praktijk Gerry Verzett, praktijk voor psychosociale therapie een verwerkersovereenkomst opgesteld. Hierin staat vastgelegd dat ook deze partijen zorgvuldig omgaan met uw privacy. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de waarnemer, administratiekantoor en beheerder van het zorgprogramma.

 1. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.
 • U rekent elke sessie per keer af, hiervoor ontvangt u een factuur.
  • Een betaling via een (eenmalige) overschrijving per bank vermeldt uw naam op de afschriften hierdoor komt uw (achter-)naam in de financiële administratie voor. Bij controle kan de belastingdienst hierdoor deze gegevens tegenkomen.
 1. Uw gegevens op de nota
 • Voor elke sessie ontvangt u een factuur. Wilt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, dan wil uw ziektekostenverzekering een aantal gegevens van u op de factuur terugzien wanneer u deze aanlevert. Dat is de reden waarom wij daarop niet alleen uw naam en adres vermelden, maar ook uw geboortedatum, verzekeringsmaatschappij en uw relatienummer vermelden. Wanneer u uw nota indient bij uw zorgverzekeraar raakt het vragen van hulp (de verrichting) bekend. De inhoud van de behandeling raakt niet bekend, in het kader van het beroepsgeheim wordt hier niet over gecommuniceerd met de vergoedende instantie.
 • Gerry Verzett,praktijk voor psychosociale therapie is verplicht, voor de belastingdienst, de facturen 7 jaar te bewaren. Dit gebeurt in het digitale dossier waarmee Gerry Verzett, praktijk voor psychosociale therapie werkt en dat alleen toegankelijk is voor uw therapeut.
 • Wanneer uw werkgever de factuur betaalt, dan raakt uw naam en de datum van uw bezoek aan de praktijk bekend, maar ook hier geldt dat op de inhoud van de gesprekken beroepsgeheim rust, en dus nooit opvraagbaar is door de betalende partij.
 • Normaal gesproken ontvangt u de factuur daags na de behandeling in PDF via de mail.
 1. Privacy in de correspondentie
 • E-mails over algemene zaken als datum, bevestiging of wijziging van een afspraak kunt u mailen naar info@praktijk-innerbalance.nl
  • Wanneer u persoonlijke gegevens naar het standaard mailadres van de praktijk stuurt, dan wordt uw mail met persoonlijke inhoud gekopieerd en in een beveiligd bestand bewaard bij uw dossier.
  • Uw emailadres wordt ook gebruikt voor informatie omtrent de praktijk (denk aan mededelingen over vakantie, verandering in wet- en regelgeving, gezondheidsinformatie).

Gerry Verzett, praktijk voor psychosociale therapie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een gezonden e-mail, noch voor de ontvangst daarvan door de praktijk. De frequentie van het aantal mails dat u ontvangt zal afhangen van de hoeveelheid te delen informatie, maar zal niet hoger liggen dan 6 keer per jaar.

 • Schriftelijke correspondentie via de post wordt in de brievenbus van de praktijk ontvangen. Deze wordt geleegd door de praktijkhouder.
 1. Beveiliging digitale gegevens.
 • Beveiliging website: Gerry Verzett, praktijk voor psychosociale therapie heeft een SSL certificaat voor de website als beveiligingsprotocol voor de verbinding tussen bezoekers van een website en de server waar de website is ondergebracht door middel van zeer sterke encryptie. De website is enkel voor publicatie in gebruik en er wordt geen gebruik gemaakt van een contactformulier om privacy te waarborgen.
  • Gerry Verzett, praktijk voor psychosociale therapie maakt op dit moment geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
  • Alle apparatuur (computer, telefoon) is met degelijke wachtwoorden beveiligd.
 • Er worden in deze praktijk geen digitale beeld- of geluidsopnamen gemaakt of opgeslagen. Niet door de therapeut, maar ook niet door de cliënt. Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk, maar dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een document met handtekening. Dit document wordt ingescand en opgeslagen in het cliëntendossier.
  • De digitaal opgeslagen factuurgegevens zijn beveiligd met een extra wachtwoord wat uitsluitend bekend is bij uw therapeut.

Gerry Verzett, praktijk voor psychosociale therapie gebruikt zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens om – zover als redelijkerwijs mogelijk is – te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met verzett@kpnmail.nl

Monnickendam, versie september 2020

Gerry Verzett, praktijk voor psychosociale therapie kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een gezonden e-mail, noch voor de ontvangst daarvan.