Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie zijn gebaseerd op veiligheid en wederkerigheid in de relatie. Bij een klacht of conflict zal vanuit deze waarden gewerkt worden.

Behandelovereenkomst; Met alle cliënten wordt een behandelovereenkomst gesloten.

Rapportage bij behandeling; Gerry Verzett rapporteert per sessie over de inhoud en de voortgang van de therapie. Deze rapportage wordt zorgvuldig door haar bewaard en is niet ter inzage voor derden.

 1. Cliënten kunnen een afdruk van de rapportage over een bepaalde periode vragen en hebben recht op inzage in het dossier, conform de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).
 2. Gerry Verzett rapporteert onder geen enkele omstandigheid aan derden, niet gedurende en niet na afloop van de behandeling, ook niet op verzoek van de cliënten zelf.

Overleg met derden; in enkele gevallen kan gesproken worden over (onderdelen van) de behandeling;

 1. Om kwaliteit van de behandelingen te waarborgen, neemt Gerry Verzett deel aan collegiale intervisie en/of supervisie. Hierbij kunnen delen van behandelingen worden besproken. Collega’s die deelnemen aan de intervisie en/of supervisie zijn evenals Gerry Verzett gehouden aan een beroepscode en hebben derhalve geheimhoudingsplicht.
 2. In geval van een bedreigende situatie voor gezondheid en/of welzijn van de cliënt of anderen, kan Gerry Verzett overleg hebben met derden. Hiervoor wordt vooraf toestemming gevraagd van de cliënt, behalve als de gezondheid en/of veiligheid van de cliënt of van anderen dermate acuut in het geding lijkt dat de situatie noodzaakt te overleggen zonder deze toestemming vooraf.

Opnames; er kan incidenteel verzocht worden of sessies mogen worden opgenomen. Dit gebeurt enkel en alleen met toestemming van de cliënt.

 1. Het kan voorkomen dat cliënten om toestemming wordt gevraagd voor het maken van audiovisuele opnames ten behoeve van intervisie, supervisie of overleg met collega’s. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de therapeut en maakt geen deel uit van het klinisch dossier. Na beëindiging van de behandeling zal het materiaal worden vernietigd. De opnames worden niet gemaakt voor de behandeling, diagnose of prognose en maken geen deel uit van de klinische rapportage. Er worden geen kopieën gemaakt en opnames zullen niet aan derden worden verstrekt.
 2. Cliënten hebben het recht deze toestemming niet te geven of eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. In het laatste geval zullen de tot dan al gemaakte opnames worden vernietigd. Dit zal de behandeling niet beïnvloeden.

Beroepscodes + klachtregeling 

 1. Gerry Verzett is gehouden aan de beroepscodes van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Tevens is zij aangesloten bij de RBCZ/TCZ.
 2. Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie is via de NVPA en RBCZ aangesloten bij de klachtregelingen van deze beroepsverenigingen Informatie hierover is op te leze onder het kopje klacht en tuchtrecht.

Betaling.

 1. Na iedere sessie ontvangen cliënten per email een factuur.
 2. Betaling geschiedt via de daartoe bestemde IDEAL betaalmogelijkheid of bankbetaling o.v.v. het factuurnummer.
 3. Betaling binnen veertien dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt naar geleverde diensten en niet naar resultaat.
 4. Gerry Verzett, praktijk voor psychosociale therapie behoud zich het recht voor, indien noodzakelijk een prijsverhoging door te voeren. Hiervan wordt u minstens een maand van te voren op de hoogte gebracht.
 5. Diverse zorgverzekeraars vergoeden (gedeelten van) consulten. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt volledig bij de cliënt. Het eventueel uitblijven van een vergoeding heeft nimmer een opschortende werking van de betalingsverplichting van de cliënt.
 6. Tot 24 uur voor aanvang in werkdagen van het gesprek/consult gelden geen annuleringskosten. Wordt een afspraak geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang van het gesprek, dan wordt 100% in rekening gebracht.
 7. Bij annulering wegens corona gerelateerde klachten wordt videobellen als optie geboden. Wordt dit geweigerd, zullen de normale annuleringskosten in rekening gebracht worden.

Bovenstaande geldt voor werkdagen, het weekend en feestdagen worden niet meegerekend. Reden van afzegging (inclusief overmacht) speelt geen rol bij de annuleringsregeling. Dit geldt ook voor online-sessies.

Wet AVG/GDPR

 1. Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie handelt conform de wet Algemene verordering gegevensbescherming/General Data Protection Regulation. (AVG/GDPR). Website en e-mail zijn beveiligd aan de zijde van Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie. Het Privacystatement staat op de website en is opvraagbaar.

Algemene voorwaarden – 2020/II Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie Kvk Amsterdam| btw id | AGB 90044485 | AGB praktijk 9053191 | RBCZ/TBZ 403336R | NVPA 103977 | ITriodos – IBAN: NL24TRIO0338431993