PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het  persoonlijke dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. In onderstaande privacyverklaring wordt uitgebreid weergegeven aan welke voorwaarden ik mijzelf moet houden.

PRIVACYVERKLARING.
 
Praktijk Gerry Verzett, praktijk voor Psychosociale Therapie, gevestigd aan Bereklauw 4, 1141KM te Monnickendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Gerry Verzett Bereklauw 4, 1141 KM  Monnickendam. Telefoon 0651115551
 
Persoonsgegevens:
Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf aan verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
-      Voor- en achternaam
-      Geslacht
-      Geboortedatum
-      Geboorteplaats
-      Adresgegevens
-      Telefoonnummer
-      E-mailadres
-      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
-      Locatiegegevens
 
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door ouders of wettelijke verzorgers. Er kan niet worden gecontroleerd of een bezoeker van de website ouder dan 16 is.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt:
Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-      U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
-      U te informeren over wijzigingen van diensten Geautomatiseerde besluitvorming
 
Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie neemt geen besluiten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
 
Bewaren persoonsgegevens:
Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en conform de richtlijnen en beroepscodes waar Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie aan gehouden is. Betreffende beroepscodes en richtlijnen staan vermeld in de algemene voorwaarden en betreffende de wettelijke bewaartermijn van dossiers.
 
Delen van persoonsgegevens met derden:
Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken :
Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Beveiligen persoonsgegevens:
Gerry Verzett, Praktijk voor Psychosociale Therapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via verzett@kpnmail.nl